Aktuality Na stiahnutie Dátum uverejnenia
Návrh VZN č. 3 - o  určovaní súpisných a orientačných čísiel na území obce Vrbnica stiahnúť 01.10.2015
Návrh VZN č. 4 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na Základnej škole v obci Vrbnica stiahnúť 01.10.2015
Návrh VZN č.5 - o o financovaní centier voľného času zriadených mimo územia obce Vrbnica v aktuálnom školskom roku stiahnúť 01.10.2015
Potvrdenie o zverejnení - zmluva o bežnom účte stiahnuť 19.10.2015
Voľby do Národnej rady SR - informácie pre voliča stiahnuť 16.11.2015
Návrh VZN č. 6/2015 - o vylepovavaní volebných plagátov stiahnuť 22.11.2015
Návrh VZN č.7/2015 - o miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady stiahnuť 22.11.2015
Návrh rozpočtu obce Vrbnica na roky 2016,2017,2018   22.11.2015
Návrh rozpočtu - príjmy stiahnuť     
Návrh rozpočtu - výdaje stiahnuť  
Pozvánka na I. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 3. 2. 2016 stiahnuť 28.01.2016
Výberové konanie na funkciu - Hlavný kontrolór obce Vrbnica stiahnuť 17.02.2016
Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko -záverečné stanovisko stiahnuť 18.02.2016
Pozvánka na II. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 2.3.2016 stiahnuť 29.02.2016
Pozvánka na III. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9.3.2016 stiahnuť 07.03.2016
Výsledky volieb hlavného kontorlóra obce Vrbnica stiahnuť 10.03.2016
Program bohoslužieb stiahnuť 10.03.2015
Národný projekt-Terénna sociálna práca v obciach I stiahnuť 02.05.2016
Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka /TSP/ a terénneho pracovníka /TP/ stiahnuť 02.05.2016
Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy vo Vrbnici stiahnuť 12.05.2016
Návrh VZN č.1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Vrbnica stiahnuť 12.05.2016
Oznam - o úprave úradných hodín stiahnuť 29.06.2016
Obsadenie funkcie riaditeľa - výsledky výberového konania stiahnuť 04.07.2016
Výsledky výberového konania - TSP, TP stiahnuť 11.07.2016
Návrh záložnej zmluvy - ŠFRB stiahnuť 12.07.2016
Pozvánka na V.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27.7.2016 stiahnuť 25.07.2016
Prerušenie distribúcie elektriny - dňa 25.8.2016 stiahnuť 11.08.2016
Pozvánka na VII. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9.11.2016 stiahnuť 07.11.2016
Výberové konanie na miesto učiteľky ZŠ Vrbnica stiahnuť 09.11.2016
Vyjadrenie k výberovému konaniu na pozíciu - učiteľ ZŠ Vrbnica stiahnuť 05.12.2016
Pozvánka na VIII.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2016  stiahnuť 05.12.2016
Výberové konanie  na miesto učiteľky ZŠ Vrbnica stiahnuť 14.02.2017
Výberové konanie na miesto učiteľky ZŠ Vrbnica stiahnuť 01.03.2017
Pozvánka na I. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 15.3.2017 stiahnuť 13.03.2017
Žiadosť o výrub drevín stiahnuť 16.03.2017
Návrh VZN č.1/2017 o poplatkoch za služby  stiahnuť 19.05.2017
Oznámenie o začatí územného konania stiahnuť 08.06.2017
Pozvánka  na II. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 26.6.2017 stiahnut 21.06.2017
Voľby od orgáov samosprávnych krajov-informácie pre voliča stiahnuť 30.06.2017
Verejná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania stiahnuť 13.07.2017
Rozhodnutie o umiestnení stavby-Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko stiahnuť 30.08.2017
Pozvánka na III.riadne zasadnutie obecného zasupiteľstva, ktoré sa uskutoční 27.9.2017 stiahnuť 25.9.2017
Pozvánka na IV. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 9.10.2017 stiahnuť 06.10.2017
Voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja - odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania  stiahnuť 05.11.2017
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania stiahnuť 15.11.2017
Návrh VZN č.2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb stiahnuť 22.11.2017
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania- Slovak Telekom  a.s. stiahnuť 21.12.2017
Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu  stiahnuť 27.12.2017
VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb stiahnuť 27.12.2017
Územné rozhodnutie - Slovak Telekom a.s.  stiahnuť 25.01.2018
Územné rozhodnutie - Východoslovenská distribučná a.s. stiahnuť 02.02.2018
Oznámenie o zmene strategického dokumentu-Regionálna integrovaná územná stratégia  stiahnuť 06.02.2018
Plán separovaného zberu na rok 2018 stiahnuť 06.02.2018
Pozvánka na I. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 21.3.2018 stiahnuť 15.03.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania  stiahnuť 16.04.2018
Informačná povinnosť obce stiahnuť 25.05.2018
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov stiahnuť 02.07.2018
Príkaz č.3 prednostky Okresného úradu Michalovce - na zabezpečenie opatrení na ochranu verejného zdravia obyvateľstvo stiahnuť 12.07.2018
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach  - rozhodnutie stiahnuť 12.07.2018
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach - verejná vyhláška stiahnuť 12.07.2018
Informácie pre voličov - Voľby do orgánov samosprávy obcí stiahnuť 18.07.2018
Oznámenie o určení počtu obyvateľov - Voľby do orgánov samosprávy obcí stiahnuť 20.07.2018
Pozvánka na III. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 25.7.2018 stiahnuť 23.07.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018- oznámenie o určení počtu poslancov  stiahnuť 23.07.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - oznámenie o utvorení volebných obvodov stiahnuť 23.07.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania-VSD stiahnuť 20.08.2018
Projekt- predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Regionálnom združení obcí Laborecká Niva stiahnuť 23.08.2018
Oznam - zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK stiahnuť 03.09.2018
Zverejnenie zapisovateľky MVK pre voľby do samosprávy obcí v roku 2018 stiahnuť 04.09.2018
Stavebné povolenie - Vrbnica zriadenie VN,TS, úprava NN a DP stiahnuť 28.09.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vrbnici stiahnuť 16.10.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby strarostu obce Vrbnica stiahnuť 16.10.2018
Pozvánka na IV.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 29.10.2018  stiahnuť 25.10.2018
Výsledky komunálnych volieb v obci Vrbnica stiahnuť 13.11.2018
Pozvánka na V.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 19.11.2018 stiahnuť 19.11.2018
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 28.11.2018 stiahnuť 22.11.2018
Výzva na voľbu členov Rady školy pri ZŠ Vrbnica stiahnuť 24.01.2019
Usmernenie pri postupe registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu stiahnuť 25.01.2019
Grafické znázornenie registrácie ošípaných na domácu spotrebu stiahnuť 25.01.2019
Registrácia - ošípané stiahnuť 25.01.2019
Predaj - ošípanej na domácu spotrebu stiahnuť 25.01.2019
Pozvánka na I.riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutočné 30.1.2019 stiahnuť 28.01.2019
Zásady odmeňovania poslancov OZ Vrbnica stiahnuť 15.02.2019
Informácie pre voliča - voľby do Európskeho parlamentu stiahnuť 15.02.2019
Informácie pre voliča- voľby prezidenta Slovenskej republiky stiahnuť 15.02.2019
Kandidáti na prezidenta Slovenksej republiky stiahnuť 26.02.2019
Školská rada - funkčné obdobie 2019 - 2020 stiahnuť 26.02.2019
Oznam - Volľby do EP stiahnuť 27.03.2019
Pozvánka na II.riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 30.04.2019 stiahnuť 29.04.2019