Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce

Gabriela Hrehová

Hlavný kontrolór Obce Vrbnica
Funkčné obdobie: 2023 - 2029

Pracovná doba:

Kontakty:

1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné  zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.


2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) starostu
c) člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom/obcou,
d) iného zamestnanca mesta/obce,
e) podľa osobitného zákona.


3. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká:
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie
c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2 (funkciu, ktorá nie je zlučiteľná s postom kontrolóra)


4. Obecné zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie, ak:
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,
c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.


5. Hlavný kontrolór najmä:
a) vykonáva kontrolu:

  • nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý obec užíva,
  • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
  • hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,
  • čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
  • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obce účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,

b) preveruje:

  • hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií obce,
  • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
  • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci,
  • možnosti poskytovania finančných výpomocí,

c) vypracúva odborné stanoviská:

  • k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve.

6. Pri vykonávaní činnosti uvedených v ods. 5 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.
7. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov podľa § 11 odseku 3 zák. č. 152/98 Zb.
8. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
9. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.
10. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.
11. Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce podľa osobitného zákona.

Vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18 d, zákona 369/199O Zb. o obecnom zriadení.

1. Predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, kto rý musí byť 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
2. Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
3. Predkladá správu o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu.
4. Predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.
5. Spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
6. Zabezpečuje evidenciu vybavovania sťažností.
7. Je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
8. Zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.
9. Je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi obce.
10.Je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18. d.