Zápisnice a uznesenia

NázovDátumDokument
VZN ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2017 o poplatkoch za služby20.02.2024Stiahnuť
VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Vrbnica počas volebnej kampane20.02.2024Stiahnuť
VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska zriadeného na území obce Vrbnica20.02.2024Stiahnuť
VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Vrbnica20.02.2024Stiahnuť
VZN o miestnych daniach na území obce Vrbnica20.02.2024Stiahnuť
VZN o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb obcou Vrbnica20.02.2024Stiahnuť
Sadzobník úhrad za krátkodobý nájom majetku obce Vrbnica20.02.2024Stiahnuť
Prevádzkový poriadok pohrebiska20.02.2024Stiahnuť
Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.12.202318.01.2024Stiahnuť
VZN o miestnych daniach na území obce Vrbnica15.12.2023Stiahnuť
VZN ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2017 o poplatkoch za služby05.12.2023Stiahnuť
VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Vrbnica počas volebnej kampane05.12.2023Stiahnuť
VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska zriadeného na území obce Vrbnica05.12.2023Stiahnuť
VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Vrbnica05.12.2023Stiahnuť
VZN o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb obcou Vrbnica05.12.2023Stiahnuť
Sadzobník úhrad za služby poskytnuté obcou Vrbnica05.12.2023Stiahnuť
Sadzobník úhrad za krátkodobý nájom majetku obce Vrbnica05.12.2023Stiahnuť
Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.11.202320.11.2023Stiahnuť
Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.10.202326.10.2023Stiahnuť
Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.9.202326.09.2023Stiahnuť
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vrbnica 2023 – 2027 s platnosťou do roku 203028.07.2023Stiahnuť
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.07.202328.07.2023Stiahnuť
Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.06.202330.06.2023Stiahnuť
Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.04.202327.04.2023Stiahnuť
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva26.01.2023Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti16.01.2023Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb01.01.2023Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2017 o poplatkoch za služby01.01.2023Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Vrbnica01.01.2023Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2015 o miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady01.01.2023Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2015 o vylepovaní volebných plagátov01.01.2023Stiahnuť