Zamestnanci OcÚ

Dudášová Štefánia

Administratívna pracovníčka

Oddelenie správy miestnych daní a poplatkov

Evidencia obyvateľstva

Správa hrobových miest

Obecné aktivačné služby

Ing. Miroslav Tkáč

Ekonóm obce

Ekonomická, mzdová a personálna agenda.

Správa výplaty dávok osobitného príjemcu.

Prenesený výkon na úseku školstva, životného prostredia, dopravy.

Poskytovanie sociálnej pomoci – finančné výpomoci.

Správa majetku obce /nájomné byty – nájomné zmluvy/.