Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2015 o miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady

Dátum zverejnenia: 01.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2015 o miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady